Ochrana osobních údajů

Prohlášení o ochraně osobních údajů pro společnosti, které používají systém AskREACH, ke splnění informační povinnosti týkající se „látek vzbuzujících mimořádné obavy = Substances of very high concern (dále jen SVHC látky)
Toto prohlášení o vyloučení odpovědnosti a ochrany osobních údajů se týká:
1. všech společností, které chtějí odpovídat na požadavky zákazníků ohledně SVHC prostřednictvím systému AskREACH
2. všech společností, které se chtějí zaregistrovat do databáze AskREACH za účelem nahrání informací o SVHC v jejich výrobcích do této databáze.
Systém AskREACH včetně databáze byl vytvořen v rámci projektu EU LIFE AskREACH (LIFE16 GIE/DE/000738) a je určen dodavatelům spotřebních předmětů podle uvedené definice spotřebních předmětů ve směrnici REACH. Německá spolková agentura životního prostředí (Deutsche Umweltbundesamt - UBA, Wörlitzer Platz 1, D-06844 Dessau-Rosslau, Německo) je poskytovatelem a správcem databáze a webového rozhraní pro dodavatele.

Obsah IT nástrojů

UBA nepřebírá žádnou odpovědnost za přesnost, úplnost, kvalitu nebo aktuálnost obsahu IT nástrojů AskREACH. Jakýkoli nárok na náhradu škody vůči UBA za materiální nebo nehmotné škody, které vzniknou použitím nebo nepoužitím informací dostupných prostřednictvím IT nástrojů nebo použitím chybných nebo neúplných informací, které jsou k dispozici prostřednictvím těchto IT nástrojů, jsou vyloučeny do té míry, pokud nedojde k zavinění ze strany UBA. Naše služby jsou nezávazné a mohou se kdykoli změnit bez předchozího upozornění. UBA je oprávněna změnit jakoukoli část nástrojů IT a/nebo jejich obsah jakýmkoli vhodným způsobem, zcela nebo zčásti, bez předchozího oznámení.

2. Reference a odkazy

Partneři UBA a AskREACH jsou odpovědní za odkazy používané v IT nástrojích AskREACH, které jsou mimo kontrolu UBA, pouze pokud mají znalosti o příslušném obsahu a bylo by rozumné a technicky možné, abychom zabránili použití jakéhokoliv takového nezákonného obsahu. Partneři UBA a AskREACH tak tímto výslovně uvádějí, že v době, kdy byl takový odkaz vytvořen, jsme nevěděli, že je spojen s jakýmkoli nezákonným webovým obsahem. Vzhledem k tomu, že nemáme žádnou kontrolu nad současným nebo budoucím designem, obsahem nebo autorskými právy jakékoli odkazované webové stránky, tímto výslovně odmítáme jakýkoli obsah jakékoli odkazované stránky, která byla změněna po vytvoření daného odkazu. To platí pro všechny odkazy a odkazy používané v IT nástrojích, stejně jako pro všechny třetí strany. V případě nezákonného, chybného nebo neúplného obsahu, a zejména v souvislosti se škodami vyplývajícími z použití nebo nepoužívání těchto informací, nese majitel webové stránky, na které odkazoval, odpovědnost, a nikoli vlastník nástroje, který poskytl odkazy na takový obsah. Webové stránky třetích stran, ke kterým lze přistupovat prostřednictvím externích odkazů, nemusí být přístupné pro osoby se zdravotním postižením. Taktéž upozorňujeme, že jakékoli propojení s IT nástroji vytvořenými v rámci projektu AskREACH není důvodem pro vzájemnou reciprocitu.

3. Autorská práva a práva k ochranným známkám

Konsorcium UBA a AskREACH ve všech nástrojích AskREACH IT vyvinulo maximální úsilí (a) respektovat omezení vyplývajících z autorských práv pro všechnu grafiku, audio, video a text; nebo (b) používat grafiku, zvuk, video a text vytvořený samotným UBA nebo AskREACH; nebo (c) používat grafiku, zvuk, video a text, kde nejsou potřeba licence. Všechny použité ochranné známky jsou chráněny příslušnými zákony o autorských právech v souladu s právy duševního vlastnictví řádně registrovaných vlastníků. Skutečnost, že jsou registrované ochranné známky zmíněny, by neměla být vykládána tak, že by snad tyto ochranné známky nebyly chráněny právy třetích osob.
Autorská práva k publikovaným objektům vytvořeným samotným UBA nebo AskREACH jsou výhradně na straně UBA nebo AskREACH a zaměstnanců pracujících na IT nástrojích. Pokud není uvedeno jinak, na objekty, grafiku, zvukové dokumenty, videosekvence a texty vytvořené UBA nebo v rámci projektu AskREACH  se vztahuje mezinárodní licence Creative Commons 4.0 (bez komerčního použití, bez úprav, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).

4. Právní platnost tohoto prohlášení

Toto prohlášení je součástí AskREACH IT nástrojů. Pokud je jakékoli ustanovení tohoto prohlášení z právního hlediska neplatné nebo nevymahatelné, zůstávají zbývající ustanovení v platnosti.

5. Ochrana dat

5.1. Jméno a adresa zodpovědné osoby

Německá agentura pro životní prostředí, zastoupená jejím prezidentem, je odpovědná ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), spolkového zákona o ochraně údajů (BDSG) a dalších předpisů na ochranu údajů:
German Environment Agency
Präsidialbereich / Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Internet
Wörlitzer Platz 1
06844 Dessau-Roßlau
Tel.: +49-340-2103-2416
E-mail: buergerservice@uba.de
www.umweltbundesamt.de

5.2. Jméno a adresa úředníka pro ochranu osobních údajů (DPO)

Pro zodpovězení vašich dotazů a poskytnutí informací o tématu ochrany údajů je k dispozici úředník pro ochranu osobních údajů Německé agentury pro životní prostředí. Je také kontaktní osobou pro prosazování práv zúčastněných stran. Žádosti podané v jiných jazycích než v němčině a angličtině však musí být adresovány regionálním správcům aplikací (viz. https://www.askreach.eu/app-database/), kteří je přeloží. Po jejich překladu je regionální správci zašlou pracovníkovi pro ochranu osobních údajů a hlavnímu správci aplikace:
Pan Udo Langhoff
German Environment Agency
Wörlitzer Platz 1
06844 Dessau-Roßlau
Tel.: +49-30-8903-5141
e-mail: udo.langhoff@uba.de

5.3. Obecné informace ohledně zpracování dat

Následující vysvětlení odkazují na evropskou databázi AskREACH, která zahrnuje i dodavatelský frontend, kdy obojí bylo vytvořeno v rámci projektu LIFE AskREACH. Databáze je propojena s evropskou aplikací pro chytré telefony vyvinoutou projektem AskREACH a odpovídající webovou aplikací.
UBA je zodpovědná za aplikační logiku AskREACH, včetně databáze a firemního rozhraní (frontendu). Správci regionálních aplikací v různých zemích jsou organizace v partnerských zemí AskREACH a dalších zemí, které poskytují vlastní verzi regionální aplikace. („země určené pro replikaci aplikace“). Správci regionálních aplikací jsou správci svých verzí aplikací. Partner projektu AskREACH, Lucemburský institut pro vědu a techniku (LIST) je zodpovědný za technický provoz systému AskREACH (databáze a všechny frontendy). LIST používá pro hosting cloud IBM (IBM of Belgium sprl / bvba, https://www.ibm.com/contact/be/en/?lnk=flg-cont-be-en). IBM je v souladu s německým standartem kontroly shody cloud computingu  (C5, viz. https://www.bsi.bund.de/EN/Topics/CloudComputing/Compliance_Controls_Catalogue/Compliance_Controls_Catalogue_node.html).
Rozsah zpracování osobních dat
Osobní údaje uživatelů našich IT nástrojů zpracováváme pouze tehdy, je-li to nezbytné pro poskytování funkčních nástrojů, jakož i našeho obsahu a služeb (např. poskytování informací o SVHC látkách dodavateli spotřebního zboží). Pravidelné zpracování osobních údajů našich uživatelů probíhá pouze s jejich souhlasem.
Pokud není v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů v jednotlivých případech uvedeno jinak, nebudou vaše údaje předány třetím osobám. Vaše údaje nebudou zpracovávány ani využívány pro konzultační, reklamní nebo marketingové účely. Uložená data jsou přístupná ům Německé agentury pro životní prostředí a Institutu vědy a techniky v Lucemburku.
Vaše kontaktní údaje, škály GCP / rozsahy čárových kódů a informace, jak odpovídáte na dotazy, budou k dispozici prostřednictvím systému AskREACH regionálním správcům. Ti pak budou oslovovat společnosti, aby zjistili, proč případně neodpovídají. Regionální administrátoři mohou z databáze publikovat anonymní statistiky. Do jiných údajů, specifických pro společnost, než je uvedeno výše, může být nahlíženo pouze regionálními správci aplikace v rámci jejich činnosti spojené s helpdeskem a za předpokladu uděleného souhlasu. UBA a LIST, UBA a regionální správci aplikací a LIST a externí společnosti poskytující hosting uzavřely vzájemné dohody o ochraně dat a dohody o mlčenlivosti.
Veškeré informace, které odešlete pomocí AskREACH IT nástrojů, jsou přenášeny v zašifrované podobě přes spojení SSL (Secure Socket Layer). Vaše osobní údaje nemohou být během přenosu na internetu čteny neoprávněnými osobami.
Právní základ pro zpracování osobních dat
Právním základem pro zpracování osobních údajů je zpravidla souhlas subjektu podle čl. 6, (1) a) obecného nařízení EU o ochraně údajů (GDPR).
Pokud je zpracování nezbytné k zajištění legitimního požadavku našeho orgánu nebo třetí strany a pokud zájmy, základní práva a svobody subjektu údajů nepřevyšují výše zmíněný zájem, čl. 6 (1) f) nařízení GDPR slouží jako právní základ pro takové zpracování.
Vymazání dat a doba uchování
Osobní údaje budou vymazány nebo zablokovány, jakmile pomine účel jejich uchovávání.
Kromě toho mohou být údaje uchovávány, pokud tak stanoví evropský nebo národní zákonodárce v předpisech EU, zákonech nebo jiných ustanoveních, jimž odpovědná osoba podléhá. Data budou také zablokována nebo vymazána, pokud vyprší doba uchovávání předepsaná výše uvedenými normami.

5.4. Ustanovení IT systému AskREACH a tvorba logovacích souborů

Systém při každém přístupu do aplikace automaticky sbírá data a informace z volajícího počítačového systému. Tyto informace (soubory protokolu serveru) zahrnují např. informace o prohlížeči, operačním systému uživatele, doméně vašeho poskytovatele internetových služeb atd. Kromě toho je IP adresa nebo potenciálně ID vašeho chytrého telefonu přenášeno a používáno, aby bylo možné používat požadovanou službu. Tyto informace jsou technicky nezbytné pro správné doručování obsahu, který je požadován z našich IT nástrojů, a povinné při používání internetu.
Tato data nejsou uložena společně s dalšími osobními údaji uživatele.
Podle našeho konceptu ochrany osobních údajů jsou data příchozího protokolu uložena po dobu dvou týdnů, kvůli rozpoznání a analýze všech útoků na náš systém. Právním základem pro zpracování údajů je čl. 6 (1) f) GDPR. Pokud musí být zablokována určitá IP adresa nebo identifikační číslo zařízení, taková informace je trvale uložena.

5.5. Zástupci společností, kteří přijímají požadavky ohledně SVHC prostřednictvím systému (a odpoví e-mailem)

Popis a rozsah zpracování dat
Pokud jste jako zástupce společnosti obdržel dotaz na přítomnost látek vzbuzujících mimořádné obavy (SVHC) prostřednictvím AskREACH IT nástrojů (aplikace pro chytré telefony, webová aplikace, žádost obchodníka prostřednictvím systému AskREACH), může tento požadavek přijít prostřednictvím (osobní) e-mailové adresy vaší společnosti. Tato (osobní) e-mailová adresa může pocházet z následujících zdrojů:

1. Systémový interní seznam e-mailových adres

Je udržován interní seznam názvů společností s jejich e-mailovými adresami. Tyto e-mailové adresy jsou buď získány z internetu regionálními správci aplikace v různých zemích nebo jsou identifikovány samotnými žadateli a kontrolovány správci aplikací. Seznam obsahuje osobní e-mailové adresy, jen pokud společnosti výslovně vyžadují, aby tyto adresy byly uvedeny, nebo pokud společnosti tyto adresy poskytují pouze na svých webových stránkách.

2. Jsou nalezeny samotným žadatelem.

Pokud aplikace nenabízí e-mailovou adresu přes interní seznam adres, může si žadatel (uživatel aplikace nebo prodejce) také zjistit e-mailovou adresu sám a zadat ji jako příjemce svého dotazu na přítomnost SVHC látek. Doporučujeme, aby uživatel aplikace, pokud je to možné, nepoužíval personalizované e-mailové adresy, ale nemůžeme vyloučit, že nebudou občas v jednotkách případů používány.

E-mailové adresy jsou vyžadovány z toho důvodu, aby mohly být zasílány odpovědným společnostem dotazy o informace o SVHC látkách. Pro žadatele jsou tyto e-mailové adresy přístupné. Pokud uživatel aplikace dá do kopie svého požadavku prodejce, ten tuto adresu také uvidí. Dodavatelé, kteří chtějí dotazy zasílat na jinou e-mailovou adresu, se mohou sami registrovat v systému AskREACH a zanést tam správnou e-mailovou adresu nebo kontaktovat regionálního správce aplikace (viz.https://www.askreach.eu/app-database/).
Pokud na žádost o SVHC látkách odpovíte e-mailem, osobní údaje, které uvedete ve svém e-mailu, budou elektronicky přenášeny. Server AskREACH předá e-mail žádající straně a uloží jej v zašifrované podobě pouze pro technické účely do systému.
V aplikaci je implementovaná auditní stopa (kdo změnil co a kdy). Osobní údaje, jako jsou jména a e-mailové adresy, jsou uloženy v auditní stopě v pseudonymizované podobě.
Záložní kopie serveru jsou rozděleny pro optimální monitorování a správu do různých kategorií, např. spotřebitelé, dodavatelé, informace o výrobcích, požadavky atd. Pokud zálohy obsahují osobní údaje, jsou dokumentovány. Pokud je třeba obnovit zálohy, např. po poruše systému je každý uživatel systému informován o této skutečnosti a datu zálohování. Zálohy jsou uloženy v šifrované podobě.
Právní základ zpracování údajů
Právním základem pro dočasné ukládání dat a souborů protokolu je článek 6 (1) a), f) nařízení GDPR.
Účel zpracování dat
Z důvodu ochrany dat obdržíte od spotřebitelů dotazy bez uvedení e-mailové adresy žadatele. Uložení vaší e-mailové adresy systémem je nezbytné pro zaslání požadavku o SVHC látkách a předání vaší odpovědi žadateli. Pokud si přejete zaslat svou odpověď přímo osobě, která o informaci požádala, odpovězte žadateli na jeho dotaz a požádejte ho, aby vás kontaktoval přímo na vaši e-mailovou adresu. 
Pokud neodpovíte na požadavek o SVHC látkách, systém odešle po 30 dnech připomínku. Pokud si to žadatel o informaci přeje, po 45 dnech můžete obdržet další připomínku.
Veškerá osobní data uložená na serveru AskREACH jsou přístupné technickým i globálním správcům nástrojů AskREACH. Na žádost dodavatelů mohou regionální administrátoři mít přístup k datům také z důvodu asistenční služby.

 • Technický správce: Lucemburský institut vědy a technologie (LIST)
 • Globální správce  (kontrolor): Německá agentura pro životní prostředí UBA
 • Regionální správce : viz. https://www.askreach.eu/app-database/list

Délka uchování
Data budou vymazána, jakmile již nebudou potřebná k dosažení účelu, pro který byly shromážděny.
Pokud jsou osobní údaje uloženy v logovacích souborech, je to nejpozději po dvou týdnech. Další uchování je možné. V takovém případě jsou IP adresy uživatelů (pokud možno pro daný účel) vymazány nebo zničeny, takže přiřazení původních dat již není možné.
Aby vás systém mohl kontaktovat, je vaše e-mailová adresa uložena tak dlouho, jak to vyžaduje odpověď či zpracování dotazu o SVHC látkách pro váš výrobek.
Pokud na dotaz na přítomnost SVHC látek odpovíte e-mailem, bude tento e-mail předán a uložen do mezipaměti v systému v zašifrované podobě výhradně pro technické účely.
Možnost námitek a vyloučení, odvolání souhlasu
Shromažďování dat je naprosto nezbytné pro provoz IT nástrojů a ukládání dat do logovacích souborů je nutné kvůli funkčnosti IT nástrojů.
Pokud je vaše e-mailová adresa uložena v interním seznamu adres, může být na vaši žádost vymazána, odstraněna nebo změněna. Pokud se vaše společnost registruje v databázi AskREACH, můžete zadat e-mailovou adresu, na kterou mají být přeposílány požadavky o informaci na přítomnost SVHC látek pro vaši společnost. Souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli odvolat odesláním e-mailu regionálnímu správci aplikace (viz. https://www.askreach.eu/app-database/). Zákonnost zpracování na základě souhlasu až do odvolání zůstává tímto nedotčena.

5.6. Zástupci společností registrovaných v databázi

Popis, rozsah a důvod zpracování dat
Registrace v AskREACH databázi se děje pomocí firemního rozhraní (frontendu).
Pokaždé, když se přihlásíte k AskREACH serveru, náš systém rovněž automaticky sbírá data a informace.
Shromažďována jsou následující data:

 1. Operační systém uživatele
 2. Poskytovatel internetu danému zařízení
 3. IP adresa uživatele
 4. Datum a čas přístupu
 5. Webové stránky, ke kterým má uživatel přístup prostřednictvím našich služeb
 6. Informace o vašich aktivitách na serveru
 7. Objem přenášených dat
 8. Oznámení, zda byl přístup úspěšný

Data jsou uložena v logovacích souborech našeho systému. Online identifikátory jako IP adresy a jedinečná ID zařízení jsou identifikovatelné v záznamech pro účely prevence útoků a pro geografické statistiky přístupů. Adresy IP/ID zařízení se také používají pro omezení přístupu k aplikacím/databázi podle potřeby a zabrání útokům odmítnutí přístupu (DOS) a dalším hrozbám.
Při registraci jako zástupce společnosti v databázi AskREACH zadáte své jméno a osobní e-mailovou adresu. Tyto osobní údaje, spolu se jménem společnosti a poštovní adresou, budou uloženy systémem jako kontaktní osoba vaší společnosti pro systém AskREACH a můžete být kontaktováni s dotazy. To se děje v případě dotazů spotřebitelů, nebo pokud se vyskytnou technické problémy atd. Důrazně doporučujeme, abyste také poskytli e-mailovou adresu pro požadavky na přítomnost SVHC látkách. Pokud je to možné, nezadávejte osobní e-mailovou adresu, ale obecnou e-mailovou adresu a ujistěte se, že někdo pravidelně kontroluje odpovídající e-mailovou schránku. To je jediný způsob, jak zajistit, že budete plnit své povinnosti podle nařízení REACH článku 33 (2) a že v případě technických problémů můžete včas reagovat.
V aplikaci je implementovaná auditní stopa (kdo změnil co a kdy). Osobní údaje, jako jsou jména a e-mailové adresy, jsou uloženy v auditní stopě v pseudonymizované podobě.
Záložní kopie serveru jsou pro optimální monitorování a správu rozděleny do různých kategorií, např. spotřebitelé, dodavatelé, informace o výrobcích, požadavky atd. Pokud zálohy obsahují osobní údaje, jsou dokumentovány. Pokud je třeba obnovit zálohy, např. po poruše systému je každý uživatel systému informován o této skutečnosti a datu zálohování. Zálohy jsou uloženy v šifrované podobě.
Právní základ zpracování údajů
Právním základem pro dočasné ukládání dat a souborů protokolu je článek 6 (1) a), f) nařízení GDPR.
Účel zpracování dat
Data jsou uložena v souborech protokolu kvůli zajištění funkčnosti systému. Data nám navíc umožňují optimalizovat naše AskREACH IT nástroje a zajistit bezpečnost našich informačních systémů. Data jsou statisticky vyhodnocována v anonymní podobě za účelem zdokumentování úspěšnosti AskREACH IT nástrojů. Dočasné uložení adresy IP systémem je nezbytné k tomu, aby bylo možné informace serveru doručovat do počítače/zařízení uživatele. Za tímto účelem musí zůstat IP adresa uživatele uložena po celou dobu trvání relace. Data nejsou hodnocena pro marketingové účely.
Náš oprávněný zájem o zpracování dat taktéž spočívá v těchto důvodech dle čl. 6 (1) f) nařízení GDPR.
Data ze souboru protokolu nejsou kombinována s jinými uloženými daty. Přímý odkaz na číslo IP ze souboru protokolu k vaší osobě není možný a je vyloučen. IP adresa je vyhodnocena pouze v případě útoků na IT infrastrukturu AskREACH, amorálním přestupkům a další nezákonné činnosti v souvislosti s používáním IT nástrojů. Dohledání vaší osoby z IP čísla je možný pouze prostřednictvím poskytovatele připojení při případném vyšetřování státním zástupcem.
Uložení vašeho jména a osobní e-mailové adresy systémem je nezbytné pro to, aby s vámi systém mohl komunikovat. Vy jste zaregistrovaný/á jako kontaktní osoba vaší společnosti pro společnost AskREACH.
Veškerá osobní data uložená na serveru AskREACH jsou přístupná technickým i globálním správcům systému AskREACH. Vaše kontaktní údaje budou navíc zpřístupněny regionálním správcům prostřednictvím systému AskREACH.

 • Technický správce: Lucemburský institut vědy a technologie (LIST)
 • Globální správce  (kontrolor): Německá agentura pro životní prostředí UBA
 • Regionální správce : viz. https://www.askreach.eu/app-database/list

Délka uchování
Vaše jméno a e-mailová adresa budou uloženy, dokud je nevymažete, nebo nezrušíte svůj účet, případně dokud data či účet neodstraní správce.
Pokud odpovíte na požadavek o SVHC e-mailem, bude tento e-mail přeposlán a uložen pro technické účely v zašifrované podobě do systému.
Pokud jsou osobní údaje uloženy v logovacích souborech, je to nejpozději po dvou týdnech. Další uchování je možné. V takovém případě jsou IP adresy uživatelů (pokud možno pro daný účel) vymazány nebo zničeny, takže přiřazení původních dat již není možné.
Možnost námitek a vyloučení, odvolání souhlasu
Shromažďování dat je naprosto nezbytné pro provoz IT nástrojů a ukládání dat do logovacích soubor je nutné kvůli funkčnosti IT nástrojů.
Pokud je vaše e-mailová adresa uložena v interním seznamu adres, může být na vaši žádost vymazána, odstraněna nebo změněna. Pokud se vaše společnost registruje v databázi AskREACH, můžete zadat e-mailovou adresu, na kterou mají být přeposílány dotazy na informace na přítomnost SVHC látek pro vaši společnost. Souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli odvolat odesláním příslušného e-mailu regionálnímu správci aplikace (viz. https://www.askreach.eu/app-database/). Zákonnost zpracování na základě souhlasu až do odvolání zůstává tímto nedotčena.

6. Převod do třetích zemí (mimo EU)

Mimo Evropskou Unii máme srbského regionálního správce naší aplikace. V Srbsku byl přijat nový zákon, který implementuje ustanovení ekvivalentní GDPR.
Kromě toho mohou být dotazy zaslány jakékoli společnosti mimo EU. Pokud však kontaktní údaje společnosti uvedené v systému AskREACH uvádějí, že se společnost nachází v zemi, na kterou se nevztahuje nařízení REACH, bude uživatel aplikace požádán o odeslání dotazu obchodníkovi v rámci EU.

7. Dohoda, ke které se má přistoupit u kampaní a dotazníků

Společnosti, které se do systému zaregistrovaly, mohou být požádány, aby se zúčastnily průzkumů s cílem poskytnout projektu údaje o dosažených dopadech a spokojenosti uživatelů. Pozvánky na tuto stránku se zobrazí na „vstupní stránce“ firemního rozhraní (frontendu), tj. na první stránce, kterou uživatel uvidí po přihlášení do systému. Jednotliví dodavatelé mohou být kontaktováni na základě jejich zdokumentovaných aktivit v databázi (např. mnoho nahraných záznamů o výrobcích obsahujících SVHC látky). Průzkumy mohou být taktéž adresované všem registrovaným dodavatelům. Také v tomto případě společnosti uvidí pozvánky k účasti (průzkumu, rozhovoru) na vstupní stránce. Do tohoto okamžiku nejsou osobní údaje dotčeny.

Společnosti, které souhlasí s účastí, mohou být přesměrovány do dotazníku vytvořeného ve webovém nástroji Survey Monkey, který je hostován na externí webové stránce partnerem AskREACH Sofia (např. Sofia-research.com/company-surveys). Pro ochranu údajů v takovém případě platí podmínky Survey Monkey. Survey Monkey uvádí, že je plně v souladu s GDPR (https://cdn.smassets.net/assets/cms/cc/uploads/SurveyMonkey-GDPR-Whitepaper-v4.pdf).

Společnosti, které s účastí souhlasí, mohou být požádány poskytnout kontaktní údaje, které mohou být použity pro individuální pohovory. Všechny průzkumy jsou hodnoceny anonymně. 

8. Vaše práva

Při zpracovávání vašich osobních údajů, se na vás vztahují ustanovení základního nařízení EU o ochraně osobních údajů (GDPR) a máte nárok na níže uvedená práva vůči odpovědné osobě. Obraťte se prosím na vašeho regionálního správce (viz. https://www.askreach.eu/app-database/) nebo (v němčině nebo angličtině) na úředníka pro ochranu osobních údajů Německé agentury pro životní prostředí (viz výše).
Právo na informace
Můžete požádat odpovědnou osobu o potvrzení, zda budeme zpracovávat vaše osobní údaje.
Pokud k takovému zpracování dojde, můžete od odpovědné osoby požádat o následující informace:

 1. účely, pro které jsou osobní údaje zpracovávány;
 2. kategorie zpracovávaných osobních údajů;
 3. příjemce nebo kategorie příjemců, kterým byly vaše osobní údaje zpřístupněny;
 4. plánované trvání uchovávání vašich osobních údajů, nebo pokud to není možné, kritéria pro stanovení doby uchovávání;
 5. existence práva na opravu nebo výmaz osobních údajů, které se vás týkají, práva na omezení zpracování ze strany správce nebo práva vznést námitky proti takovému zpracování;
 6. existence práva na odvolání k orgánu dohledu;
 7. veškeré dostupné informace o původu údajů, pokud osobní údaje nejsou shromažďovány od subjektu údajů;

Máte právo požadovat informace o tom, zda jsou vaše osobní údaje převedeny do třetí země nebo do mezinárodní organizace. V této souvislosti můžete požádat, abyste v souvislosti s přenosem dat byli informováni o příslušných zárukách podle článku 46 GDPR.
Vaše právo na informace může být omezeno v rozsahu, ve kterém je pravděpodobné, že znemožní nebo vážně poškodí dosažení výzkumných nebo statistických účelů a toto omezení je nezbytné pro plnění výzkumných nebo statistických účelů.
Právo na opravu
Máte právo na opravu a/nebo doplnění vůči správci údajů, když jsou zpracované osobní údaje týkající se vás nesprávné nebo neúplné. Odpovědná osoba provede opravu neprodleně.
Vaše právo na opravu může být omezeno v rozsahu, ve kterém je pravděpodobné, že znemožní nebo vážně poškodí dosažení výzkumných nebo statistických účelů a toto omezení vašeho práva je nutné pro dosažení těchto účelů.
Právo na omezení zpracování
Můžete požádat o omezení zpracování osobních údajů, které se vás týkají za následujících podmínek:

 1. pokud zpochybňujete přesnost osobních údajů, které se vás týkají, po dobu, která umožňuje správci údajů ověřit správnost osobních údajů;
 2. zpracování je nezákonné, vy odmítnete smazat osobní údaje a místo toho požadujete omezení používání osobních údajů;
 3. správce údajů již nepotřebuje osobní údaje pro účely zpracování, ale vy je potřebujete k uplatnění nebo obhajobě právních nároků;
 4. pokud jste podali námitku proti zpracování podle čl. 21 (1) nařízení GDPR a dosud nebylo stanoveno, zda oprávněné důvody odpovědné osoby převažují nad vašimi důvody.

Pokud bylo zpracování osobních údajů, které se vás týkají, omezeno, mohou být tyto údaje zpracovávány - kromě uložení - pouze s vaším souhlasem nebo za účelem uplatnění, výkonu nebo ochrany práv nebo ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo osob, z důvodů důležitého veřejného zájmu Evropské Unie nebo členského státu.
Pokud bylo omezení zpracování omezeno v souladu s výše uvedenými podmínkami, budete informováni odpovědnou osobou před zrušením omezení.
Vaše právo na omezení zpracování může být omezeno v rozsahu, ve kterém je pravděpodobné, že znemožní nebo vážně poškodí dosažení výzkumných nebo statistických účelů a omezení je nezbytné pro plnění výzkumných nebo statistických účelů.
Právo na zrušení
a) Povinnost odstranit
Můžete požádat správce údajů o bezodkladné vymazání osobních údajů, které se vás týkají, a správce je povinen tyto údaje neprodleně odstranit, pokud platí jeden z následujících důvodů:

 1. Osobní údaje, které se vás týkají, již nejsou nezbytné pro účely, pro které byly shromážděny, nebo jinak zpracovány.
 2. Odvoláte souhlas, na kterém bylo zpracování založeno podle čl. 6 (1) a) nebo čl. 9 (2) a) nařízení GDPR a neexistuje jiný právní základ pro zpracování.
 3. Podáte námitku proti zpracování podle čl. 21 (1) nařízení GDPR a neexistují žádné naléhavé důvody pro zpracování nebo vznesete námitku proti zpracování podle čl. 21 (2) nařízení GDPR.
 4. Osobní údaje, které se vás týkají, byly zpracovány nezákonně.
 5. Vymazání osobních údajů, které se vás týkají, je nezbytné pro splnění zákonné povinnosti vyplývající z práva Unie nebo práva členských států, kterým podléhá správce údajů.
 6. Osobní údaje, které se vás týkají, byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti podle čl. 8 (1) nařízení GDPR.

b) Informace třetím stranám
Pokud správce údajů zveřejnil osobní údaje, které se vás týkají, a je povinen je odstranit podle čl. 17 (1) nařízení GDPR, přijme vhodná opatření, včetně technických, s přihlédnutím k dostupným technologiím a nákladům na provedení, k informování zpracovatele údajů, kteří zpracovávají vaše osobní údaje, že jste jako subjekt údajů požádal o vymazání všech odkazů na tyto osobní údaje nebo kopií či replikací těchto osobních údajů.
c) Výjimky
Právo na zrušení neexistuje, pokud je zpracování nezbytné:

 1. pro uplatňování svobody projevu a informací;
 2. pro splnění zákonné povinnosti požadované pro zpracování podle práva Unie nebo členských států, kterým podléhá správce, nebo pro plnění úkolu ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci svěřené správci;
 3. z důvodů veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví podle čl. 9 (2) h), i) a čl. 9 (3) nařízení GDPR;
 4. pro účely archivace ve veřejném zájmu, vědeckého nebo historického výzkumu nebo pro statistické účely podle čl. 89 (1) nařízení GDPR, pokud zákon uvedený v písmenu a) znemožňuje nebo vážně narušuje dosažení cílů takového zpracování;
 5. k prosazení, uplatnění nebo obhajobě právních nároků.

Právo na informace
Pokud jste uplatnili své právo na to, aby správce údajů opravil, vymazal nebo omezil zpracování, je správce povinen všechny příjemce vašich údajů informovat o této opravě, vymazání údajů nebo omezení zpracování, ledaže se to ukáže jako nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí.
Odpovědná osoba vás bude informovat o těchto příjemcích, pokud si to vyžádáte.
Právo na přenositelnost údajů
Máte právo obdržet osobní údaje, které se vás týkají a které jste poskytli odpovědné osobě ve strukturovaném, běžném a strojově čitelném formátu. Kromě toho máte právo předat tyto údaje jiné zodpovědné osobě, aniž by tím byla dotčena osoba, které byly poskytnuty, za předpokladu, že:

 1. zpracování je založeno na souhlasu podle čl. 6 (1) a) nebo čl. 9 (2) a) nařízení GDPR nebo na základě smlouvy podle čl. 6 (1) b) nařízení GDPR,
 2. zpracování se provádí automatizovanými metodami.

Při výkonu tohoto práva máte rovněž právo požadovat, aby osobní údaje, které se vás týkají, byly převedeny přímo z jednoho správce údajů na jiného správce údajů, pokud je to technicky proveditelné. Tím nesmí být dotčeny svobody a práva jiných osob.
Právo na převoditelnost se nevztahuje na zpracování osobních údajů nezbytných k plnění úkolu ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci svěřené správci.
Právo vznést námitky
Máte právo kdykoliv vznést námitky z důvodů vyplývajících z vaší konkrétní situace ke zpracování vašich osobních údajů v souladu s čl. 6 (1) f) GDPR.
Správce údajů již nebude zpracovávat vaše osobní údaje, ledaže může prokázat přesvědčivé důvody pro jejich zpracování, které převažují nad vašimi zájmy, právy a svobodami nebo zpracování slouží k prosazení, uplatnění nebo obhajobě právních nároků.
Máte možnost uplatnit své právo vznést námitky v souvislosti s využíváním služeb informační společnosti prostřednictvím automatizovaných postupů s využitím technických specifikací, bez ohledu na směrnici 2002/58/ES.
Máte také právo vznést námitky proti zpracování vašich osobních údajů pro vědecké nebo výzkumné účely nebo pro statistické účely podle čl. 89 (1) nařízení GDPR z důvodů vyplývajících z vaší konkrétní situace.
Vaše právo vznést námitku může být omezeno do rozsahu, v jakém je pravděpodobné, že znemožní nebo vážně zhorší realizaci výzkumných nebo statistických úkonů a zpracování je nezbytné pro plnění úkolů plněných ve veřejném zájmu.
Právo odvolat prohlášení o ochraně údajů
Máte právo kdykoli odvolat svůj souhlas s prohlášením o ochraně osobních údajů. Zrušení souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování provedeného na základě souhlasu až do odvolání.
Právo na odvolání k orgánu dozoru
Aniž je dotčen jakýkoli jiný správní nebo soudní opravný prostředek, máte právo odvolat se k orgánu dohledu, zejména v členském státě, ve kterém máte bydliště, pracujete nebo máte podezření na porušení předpisů, pokud se domníváte, že zpracování osobních údajů, které se vás týkají, je v rozporu s nařízením GDPR.
Orgán dozoru, kterému byla stížnost podána, informuje stěžovatele o stavu a výsledcích stížnosti, včetně možnosti soudního opravného prostředku podle článku 78 nařízení GDPR.
V případě Německé agentury pro životní prostředí je odpovědným orgánem dohledu Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit (spolkový komisař pro ochranu údajů a svobodu informací).

9. Používání osobních údajů publikovaných v našich IT nástrojích

 Zneužití údajů z tiráže nebo srovnatelných informací z námi publikovaných kontaktních údajů, jako jsou poštovní adresy, telefonní a faxová čísla a e-mailové adresy, je zakázáno. Výslovně si vyhrazujeme právo v případě porušení tohoto zákazu podniknout právní kroky proti odesílatelům tzv. spamových e-mailů.

Kontaktujte nás

Arnika, Dělnická 13,
170 00 Praha 7
scan4chem@arnika.org
tel. 774 406 825
Chcete vědět víc? Přidejte se ke kampani Česko bez jedů nebo se přihlaste k odběru našeho newslettru.
Arnika je česká nezisková organizace, která spojuje lidi usilující o lepší životní prostředí. Chráníme přírodu a zdravé prostředí pro budoucí generace doma i ve světě. Dlouhodobě prosazujeme méně odpadů a nebezpečných látek, živé řeky a pestrou přírodu a právo občanů rozhodovat o životním prostředí.