Ochrana osobních údajů

Podmínky použití firemního rozhraní (frontendu) a databáze AskREACH - aplikace do mobilních telefonů a na webu

Tyto podmínky použití se vztahují na firemní rozhraní (frontend) a databázi poskytovanou Německou agenturou pro životní prostředí (Umweltbundesamt, Wörlitzer Platz 1, D-06844 Dessau-Rosslau, Německo), dále jen Poskytovatel.

Tyto služby smí používat pouze komerční dodavatelé spotřebního zboží ze zemí EU, kandidátských zemí EU a zemí EEA za účelem poskytování informací o látkách vzbuzujících mimořádné obavy (SVHC) ve výrobcích, které dodávají. Službu mohou případně využívat i osoby pověřené zastupováním těchto obchodních společností.

Tyto podmínky použití jsou závaznou smlouvou. Vaše právo používat naše služby znamená, že souhlasíte s podmínkami používání. Podmínky použití zahrnují níže uvedená ustanovení a ustanovení v prohlášení o ochraně osobních údajů. Při změně některého z těchto ustanovení budete informováni. V takovém případě se můžete rozhodnout nesouhlasit s novými ustanoveními, ale znamená to také, že již nemůžete nadále využívat naše služby. Využíváte-li našich služeb i po provedení jakýchkoli změn ustanovení, znamená to, že souhlasíte s novými podmínkami.

Poskytovatel vynakládá veškeré úsilí na zajištění plynulého provozu služeb. To je ovšem omezeno na služby, nad nimiž má Poskytovatel vliv. Poskytovatel je oprávněn omezit přístup ke službám zcela nebo zčásti, dočasně nebo trvale, z důvodu údržby, kapacitních požadavků a dalších událostí, které jsou mimo kontrolu Poskytovatele.

Máte-li dotazy, připomínky nebo výhrady týkající se těchto podmínek použití nebo našich služeb, obraťte se na Arniku – regionálního poskytovatele služeb na scan4chem@arnika.org, případně na další regionální poskytovatele (https://www.askreach.eu/app-database/).

HLAVNÍ FUNKCE NAŠICH SLUŽEB

Naše služby můžete využít k poskytování informací o SVHC ve vámi dodávaných výrobcích. Informace o vymezení SVHC, právech spotřebitelů na informace o těchto látkách a rozsahu tohoto práva najdete v často kladených dotazech (FAQs) ve firemním rozhraní.
Využití našich služeb je bezplatné.

Při obdržení požadavku zákazníků z naší aplikace, máte tři možnosti, jak odpovědět:

  • Nahrajete informace o SVHC látkách do databáze AskREACH

 

Pokud do záznamů o výrobcích v databázi zadáte informace o SVHC látkách (včetně těch v obalech zboží), spotřebitelé mají k těmto informacím přístup přímo. Dotazy na přítomnost SVHC látek již nebudete za naší aplikace dostávat, pokud budete data pravidelně aktualizovat.

 

  • Odpovíte zasláním emailu

Pokud odpovíte na dotaz zasláním emailu, vámi poskytnuté informace budou tazateli v emailu přeposlány. AskEEACH server přeposílá informace tazateli a ukládá je v zašifrované formě do systému pouze pro technické účely.

  • Pokud na dotaz o SVHC látkách chcete odpovědět e-mailem individuálně, je možné odpovědět spotřebiteli a požádat ho, aby vás kontaktoval přímo emailem. Systém pak přepošle tuto odpověď spotřebiteli.

 

Pokud neodpovíte na dotaz na SVHC látky, systém vám po 30 dnech odešle připomínku. Po 45 dnech můžete obdržet další žádost, pokud si to žadatel přeje.

V rámci služeb vám zasíláme e-maily. Dotazy spotřebitelů budou zaslány na e-mailovou adresu, kterou pro tento účel uvedete. Ostatní e-maily vám jsou zasílány jako kontaktní osobě vaší společnosti (např. připomenutí aktualizace dat po aktualizaci kandidátního seznamu SVHC látek).

Souhlas a registrace

V případě, že odpovíte prostřednictvím našeho systému nebo nahrajete informace do naší databáze, musíte souhlasit s podmínkami používání a prohlášením o ochraně osobních údajů. Pokud chcete nahrát informace do databáze, musíte se zaregistrovat a uvést své jméno, adresu a e-mailovou adresu (pro přijímání požadavků o SVHC), jakož i jméno a e-mailovou adresu kontaktní osoby. Naši regionální administrátoři pak tyto údaje ověří a vy musíte ověřit svou e-mailovou adresu. Nezávisle na registraci do systému nebo ne, můžete vždy určit, na kterou e-mailovou adresu ve vaší společnosti budou zasílány požadavky zákazníků. Když se zaregistrujete do systému, musíte zvolit uživatelské jméno a heslo.
Zaručujete se, že nám o sobě poskytnete přesné, úplné a aktualizované registrační údaje. Nesmíte si zvolit jako své ID jméno, které nemáte právo užívat, nebo jméno jiné osoby s úmyslem napodobit tuto osobu.

Potvrzujete svou zletilost.

Služby budete používat pouze ve prospěch vaší společnosti nebo - pokud jste konzultantem - ve prospěch svého klienta a nikoli jménem nebo ve prospěch jiné třetí strany, a pouze způsobem, který je v souladu se všemi zákony, které se na vás vztahují. Pokud je používání služeb zakázáno platnými zákony, nesmíte tyto služby používat. Za vaše užívání služeb v rozporu se zákonem nemůžeme a nepřebíráme žádnou odpovědnost.

Nebudete sdílet s nikým svůj účet nebo heslo a budete chránit zabezpečení svého účtu a hesla. Zodpovídáte za všechny aktivity spojené s vaším účtem.

Způsob ověření

 

Ověření společností po jejich registraci do systému provádí regionální správce aplikace - Arnika. Společnosti musí potvrdit své přání registrovat se e-mailem nebo poštou. Ověření je zdokumentováno pro pozdější reference .

Sady čárových kódů GCP a GTIN jsou ověřeny porovnáním s údaji v databázi GS1 GEPIR. To se pokud možno provádí automaticky. V opačném případě to prověří regionální správce aplikace- Arnika.

Navíc Arnika ověřuje e-mailové adresy, které navrhují uživatelé aplikace k zahrnutí do interního seznamu e-mailových adres. Osobní e-mailové adresy nejsou v těchto seznamech, pokud možno, zahrnuty.

Co musíte vzít v úvahu při nahrávání informací do systému?

 

Obvykle používáme čárový kód GTIN jako identifikátor spotřebních předmětů. Lze však použít i vlastní čárové kódy.

Když se zaregistrujete k našim službám, musíte zvolit, zda jste vlastníkem čárového kódu, obchodníkem nebo oběma. Jako vlastník čárového kódu musíte také zadat své GCP a/nebo čárové kódy. Tyto jsou automaticky kontrolovány pomocí GEPIR nebo ověřeny regionálními administrátory.
Informace o SVHC látkách, které nahrajete do systému, se zobrazují všem uživatelům aplikace, kteří o tyto informace prostřednictvím systému požádají. Je vždy jasně rozpoznatelné, že informace pocházejí z vaší společnosti a že vaše společnost je zodpovědná za jejich správnost. Informace o SVHC látkách, které jsou specifické pro určitou společnost, se zobrazují administrátorovi aplikace (Lucemburský institut vědy a technologie - LIST, rue du Brill 41, L-4422 Belvaux, Lucembursko) a globálnímu administrátorovi (Německá agentura pro životní prostředí UBA, Wörlitzer Platz 1, D-06844 Dessau- Rosslau, Německo).
Informace o přítomnosti SVHC v určitém výrobku mohou být nahrány několika prodejci. Je tedy možné, že v databázi jsou obsaženy protichůdné informace.

Vaše kontaktní údaje, rozsahy GCP / rozsahy čárových kódů a informace o tom, jak odpovídáte na dotazy, jsou k dispozici regionálním správcům aplikace prostřednictvím systému AskREACH. Ti poté tyto společnosti osloví, aby zjistili, proč neodpovídají. Regionální správci (včetně LIST a UBA) mohou z databáze publikovat anonymní statistiky. Jiné údaje specifické pro společnost, než je uvedeno výše, mohou být prohlíženy pouze regionálními správcům v rámci asistenčních činností a s vaším souhlasem. Mezi UBA a LIST, UBA a regionálními správci aplikací a mezi LIST a společností poskytující externí hosting byly uzavřeny dohody o ochraně dat a dohody o mlčenlivosti.

Při každé aktualizaci seznamu registrovaných látek REACH vám přijde připomínka, abyste aktualizovali vaše údaje. Pokud po publikování nového seznamu látek neaktualizujete svá data o SVHC látkách v databázi, uvede se k vašim údajům o SVHC příslušná poznámka. Data jsou pak zobrazena uživatelům aplikace spolu s touto poznámkou. Uživatelé aplikace vám pak mohou posílat nové požadavky o informace, dokud neaktualizujete svá data.

Zaručujete se, garantujete a souhlasíte s tím, že nezadáte ani nenahrajete obsah ani příspěvky, které porušují platné zákony, včetně práv ostatních. Obsah/příspěvky nesmí být škodlivé, podvodné, klamavé, výhružné, obtěžující, hanlivé, obscénní nebo jinak nevhodné. Uživatelé aplikací, kteří nahrávají fotografie článků do databáze, jsou informováni o tom, že jimi nahrané fotografie mají zobrazovat výhradně daný výrobek, nikoliv osoby, SPZ vozidel, případně fotografie, které naznačují, ve kterém obchodě byla fotografie zhotovena, atd.

Uživatel uděluje Poskytovateli prostorově a časově neomezené, neodvolatelné, nevýhradní, bezúplatné právo, které lze převést na třetí strany, k využití obsahu nahraného do systému. Poskytovatel služby je oprávněn kdykoliv obsah použít. To zahrnuje zejména právo veřejnosti na přístup k informacím prostřednictvím evropských aplikací. Tímto ustanovením není dotčeno právo uživatele udělit třetím osobám práva na obsah podle určitých licenčních modelů.

U všech uživatelských příspěvků tímto udělujete licenci na překlad, úpravu (pro technické účely), kopírování a jiné jednání na jejich základě, aby bylo možné služby provozovat za každých okolností. Toto je pouze licence - vaše vlastnictví uživatelských příspěvků není ovlivněno.

Berete na vědomí a souhlasíte s možností provádění změn vašich uživatelských příspěvků, abychom je mohli přizpůsobit technickým požadavkům na připojení sítí, zařízení, služeb nebo médií při provádění nezbytných technických kroků k poskytování služeb našim uživatelům (včetně vás) a výše uvedené licence tato práva obsahují.

Vyhrazujeme si právo na základě vlastního uvážení kdykoli odstranit obsah, pokud někdo tvrdí, že obsah, kterým jste přispěli, porušuje tyto podmínky. Na tuto skutečnost vás upozorníme.

Při vytváření vlastního obsahu se uživatel zavazuje dodržovat platné zákony (např. trestní právo, právo hospodářské soutěže a zákony na ochranu dětí a mládeže) a neporušovat práva třetích osob (např. jméno, ochranná známka, autorská práva a práva na ochranu údajů).

V případě, že je odkazováno pomocí hypertextových odkazů na stránky třetích stran, uživatel zaručuje, že má právo používat hypertextový odkaz a že webová stránka, na kterou se odkazuje („cílová stránka“), je slučitelná s příslušnými právními předpisy a právy třetích stran.

Poskytovatel je oprávněn kdykoliv zablokovat přístup k jednotlivému obsahu, např. pokud existuje podezření, že se jedná o porušení platných zákonů nebo práv třetích osob. Uživatel nemá nárok na údržbu jednotlivých funkcí služeb.

Co se stane, pokud se již výrobek neprodává?

Můžete označit výrobek, který již není prodáván, jako neaktivní. Informace o SVHC však musí zůstat v databázi, protože spotřebitelé mohou tyto informace stále požadovat.

Rozpor v čárových kódech

Informace o SVHC je možné ukládat k různým výrobkům, které mají stejné číslo čárového kódu nebo různé verze stejného výrobku s identickým čárovým kódem.

Jazykové problémy

Žádost spotřebitele obdržíte v jazyce spotřebitele a v angličtině. Budete také informováni o zemi původu spotřebitele, abyste na ně, pokud budete chtít, mohli odpovědět e-mailem ve správném jazyce. Pokud však nahrajete informace o článku do naší databáze, bude automaticky proveden překlad standardizovaných dat. Neformalizovaná data, jako jsou informace o bezpečném používání, PDF, odkazy atd., nejsou dosud přeložena.

Prodejci – vlastníci čárových kódů

Spotřebitelé budou odesílat požadavky o SVHC prostřednictvím našich aplikací majitelům čárových kódů a prodejcům. Za odpověď na žádost odpovídá adresát. Žádost adresovaná majiteli čárového kódu může být odeslána v kopii prodejci. V těchto případech je prodejce rovněž informován, zda je žádost po 30 dnech stále nezodpovězena, případně pak znovu po 45 dnech (nová připomínka). Prodejce může na žádost odpovědět sám.

Další povinnosti uživatele

Uživatel se musí zdržet jakékoli činnosti, která by mohla narušit nebo přetížit provoz portálu nebo technické infrastruktury. Jakékoli takové porušení ukončí vaše právo na užívání nebo přístup ke službám.

Pokud dojde k narušení využívání služeb nebo jejich funkcí, uživatel o tomto narušení neprodleně informuje Poskytovatele. Totéž platí, pokud uživatel získá informace o obsahu zveřejněném třetími stranami, které zjevně porušuje platné právo nebo práva třetích osob.

Kdo je zodpovědný za informace nahrané/předané třetími stranami?

Veškeré informace nebo obsah publikovaný nebo přenášený prostřednictvím služeb dodavatelů nebo uživatelů aplikace spadají do výlučné odpovědnosti osoby, od které takový obsah pochází. Nepřebíráme žádnou odpovědnost za správnost informací poskytnutých dodavateli (firmami) nebo spotřebiteli. Jakékoli názory, které mohou být vyjádřeny dodavateli výrobků nebo uživateli aplikace, nemusí nutně odrážet naše vlastní názory.

Uživatelé přistupují ke všem těmto informacím a obsahu na své vlastní riziko a my neodpovídáme za žádné chyby nebo opomenutí v těchto informacích, obsah nebo za jakékoli škody nebo ztráty, které může někdo v souvislosti s nimi utrpět. Nemůžeme kontrolovat a nejsme povinni činit jakékoli kroky, pokud jde o to, jak uživatelé interpretují a používají obsah nebo jaká opatření přijímají poté, co byli vystaveni obsahu. Tímto jsme zbaveni jakékoli odpovědnosti za příjem nebo nepřijetí obsahu prostřednictvím našich služeb. Nemůžeme zaručit identitu všech uživatelů aplikací, s nimiž komunikujete v průběhu používání služeb, a nezodpovídáme za to, kdo získá přístup k aplikaci.

Budete informováni e-mailem o aktualizacích v seznamu registrovaných látek SVHC a dalších právních aktualizacích souvisejících se SVHC látkami a výrobky, abyste mohli provést nezbytné kroky k aktualizaci vámi nahraných informací o SVHC látkách do naší databáze.

Kde mohu získat pomoc?

Viz uživatelská příručka, kterou najdete na webových stránkách jednotlivých správců aplikace (https://www.askreach.eu/app-database). V auditním záznamu můžete kdykoliv přezkoumat informace o manipulaci s daty na vašem účtu a dopátrat se, kdo data upravil.

V neposlední řadě se můžete vždy pro pomoc obrátit na regionální správce aplikace (https://www.askreach.eu/app-database.

Co se stane, když už nechci služby využívat?

Pokud chcete vymazat váš účet ze systému, pošlete email vašemu regionálnímu správci. Přečtěte si prosím naše zásady ochrany osobních údajů a výše uvedené licence, abyste se dozvěděli více o tom, jak nakládáme s vámi poskytnutými informacemi poté, co přestanete používat naše služby. Informace o vašich výrobcích zůstanou v databázi, ale budou označeny jako neaktivní. Můžeme vám také z jakéhokoliv důvodu ukončit (nebo pozastavit přístup) k užívání služeb na základě našeho uvážení, a to i z důvodu vašeho porušení těchto podmínek. Máme výhradní právo určit, zda porušujete některá z omezení uvedených v těchto podmínkách.

Autorská práva a ochranné známky

Materiály zobrazované, prováděné nebo zpřístupňované prostřednictvím služeb včetně, nikoliv však výhradně textu, grafiky, dat, článků, fotografií, obrázků, ilustrací, uživatelských příspěvků atd. (všechny výše uvedené položky se dále označují jako „obsah“) jsou chráněny autorskými právy a/nebo jinými zákony o duševním vlastnictví. Souhlasíte s tím, že budete dodržovat veškerá oznámení o autorských právech, pravidla o ochranných známkách, informace a omezení obsahu, ke kterému přistupujete. Souhlasíte s tím, že nebudete za žádným účelem používat, kopírovat, reprodukovat, upravovat, překládat, publikovat, přenášet, distribuovat, provádět, nahrávat, zobrazovat, licencovat, prodávat nebo jinak využívat jakýkoli obsah, který nevlastníte:

  • bez předchozího souhlasu vlastníka obsahu,
  • způsobem, který porušuje jakákoli jiná práva (včetně práv UBA / regionálního správce).

 

Odpovědnost

Poskytovatel neposkytuje žádné záruky, pokud jde o dostupnost, spolehlivost, funkčnost nebo vhodnost firemního rozhraní a databáze pro vaše účely.

Odpovědnost je bezpodmínečně vyloučena, pokud není založena na úmyslu, hrubé nedbalosti, zranění na životě, těle nebo zdraví, převzetí záruky za jakost, podvodného utajení vady nebo porušení základních smluvních povinností nebo odpovědnosti, a vychází ze zákona odpovědnosti za výrobek. Významnými smluvními závazky jsou ty povinnosti, jejichž splnění umožňuje v prvé řadě řádné plnění smlouvy a na jejichž dodržování se smluvní strany mohou běžně spolehnout. Náhrada za porušení základních smluvních povinností je omezena na smluvně typické, předvídatelné škody, ledaže jde o úmysl nebo hrubou nedbalost.

Právo postihu

 

Uživatel odškodní Poskytovatele a jeho zaměstnance nebo zástupce proti veškerým nárokům třetích osob v případě nároků na základě údajného nebo skutečného porušení práv a/nebo porušení práv třetích osob činnostmi uživatele, které jsou spojené s užíváním služeb. Uživatel se dále zavazuje uhradit náklady vzniklé Poskytovateli v důsledku nároků třetích osob. Vratné náklady zahrnují také náklady na přiměřenou právní ochranu.

Soudní působnost

 

Tyto podmínky používání se řídí německým právem a podléhají výhradní soudní působnosti soudu Dessau-Rosslau (Německo).

Kontaktujte nás

Arnika, Dělnická 13,
170 00 Praha 7
scan4chem@arnika.org
tel. 774 406 825
Chcete vědět víc? Přidejte se ke kampani Česko bez jedů nebo se přihlaste k odběru našeho newslettru.
Arnika je česká nezisková organizace, která spojuje lidi usilující o lepší životní prostředí. Chráníme přírodu a zdravé prostředí pro budoucí generace doma i ve světě. Dlouhodobě prosazujeme méně odpadů a nebezpečných látek, živé řeky a pestrou přírodu a právo občanů rozhodovat o životním prostředí.